วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต


ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( arithmetic mean )
                ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นการวัดค่ากลางของข้อมูล เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีค่าใดค่าหนึ่งหรือหลายๆค่า ซึ่งสูงหรือต่ำกว่าค่าอื่นมากๆ

ตัวอย่างที่ 1 จงพิจารณาว่าข้อมูลแต่ละชุดเหมาะที่จะใช้การวัดค่ากลางของข้อมูลชนิดใด (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต/มัธยฐาน/ฐานนิยม)
ข้อมูลชุด ก. ได้แก่ 159 , 163 , 165 , 166 , 183 , 185                   ตอบ มัธยฐาน
ข้อมูลชุด ข. ได้แก่ 15 , 16 , 15 , 18 , 17 , 14 , 16                        ตอบ ค่าเฉลี่ยนเลขคณิต
ข้อมูลชุด ค. ได้แก่ 3 , 3 , 4 , 4 , 5 , 6, 18                                     ตอบ ฐานนิยม


1. การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร   ใช้สูตร   

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่าง     ใช้สูตร  

หมายเหตุ ถ้าโจทย์ไม่ระบุว่าเป็นข้อมูลระดับตัวอย่าง ให้ใช้สูตรของระดีบประชากร

ตัวอย่างที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งสำรวจอายุของผู้เข้าชมนิทรรศการทางวิชาการ พบว่าอายุผู้เข้าชมนิทรรศการ 10 คนแรกของวันนี้เป็นดังนี้ 22 32 40 41 12 14 15 50 51 13
จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุผู้เข้าชมนิทรรศการ 10 คนแรกของวันนี้

2. การคหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก

          การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก ใช้เมื่อข้อมูลแต่ละค่ามีความสำคัญไม่เท่ากัน เช่น การคิดเกรดเฉลี่ย เมื่อแต่ละวิชามีจำนวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน

          ถ้าให้ W1 , W2 , W3 , … , WN  เป็นความสำคัญหรือน้ำหนักของค่าจากการสังเกต  
X1 , X2 , X3 , … , XN ตามลำดับเเล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก ใช้สูตร 


ตัวอย่างที่ 3 จงหาเกรดเฉลี่ยของนางสาวดา เมื่อผลการเรียนของนางสาวดา แสดงดังตาราง3. การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตขิงข้อมูลที่แจกแจงความถี่
ตัวอย่างที่ 4 จากข้อมูลในตาราง จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุนักเรียนกลุ่มนี้


ตัวอย่างที่ 5 ถ้าความสัมพันธ์ระหว่าราคาซื้อ (S )  ของสินค้าชนิดหนึ่งเป็น S-10+1.4S

และพ่อค้า 10 ราย ซื้อสิ้นค้าดังกล่าวมาด้วยราคา 80,85,70,75, 78, 86, 79, 69 บาท ตามลำดับ

จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาขายของสินค้าชนิดนี้
4. การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
            ถ้าให้ X1 , X2 , X3 , … , Xk เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่1,2,3,…,k ตามลำดับ และ
n1, n2 , n3 , … , nk เป็นจำนวนค่าจากการสังเกตในข้อมูลชุดที่ 1,2,3,…,k ตามลำดับ
                                                           แบบฝึกหัด

ข้อที่ 1) จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้

ข้อที่ 2) จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้

ข้อที่ 3) จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้

ข้อที่ 4) จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้
ข้อที่ 5) จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้เฉลย
1) ค.
2) ก.
3) ข.
4) ง.
5) ค.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น