วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การวัดตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูล
การวัดตำแหน่งที่ หรือ ตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูลเป็นการบอกให้ทราบว่าตำแหน่งนั้นดีหรือไม่เพียงไร  เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มเดียวกันของข้อมูล และได้มีการพัฒนาวิธีการบอกตำแหน่ง โดยใช้เปอร์เซ็นไทล์ เดไซล์ และควอไทล์ดังนี้

ควอไทล์ (quartiles)
เมื่อนำข้อมูลชุดหนึ่งมาเรียงค่าของข้อมูลจากน้อยไปหามากอย่างเป็นระบบ และคิดแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆกัน จะมีตัวแบ่ง 3 ตัวดังนี้
ควอไทล์ที่ 1 (Q1) เป็นค่าที่มีจำนวนน้อยกว่าค่านี้ประมาณ 1 ใน 4 ของข้อมูลทั้งหมด
ควอไทล์ที่ 2 (Q2) เป็นค่าที่มีจำนวนน้อยกว่าค่านี้ประมาณ 2 ใน 4 ของข้อมูลทั้งหมด
ควอไทล์ที่ 3 (Q3) เป็นค่าที่มีจำนวนน้อยกว่าค่านี้ประมาณ 3 ใน 4 ของข้อมูลทั้งหมด

เดไซล์ (deciles)
เมื่อนำข้อมูลชุดหนึ่งมาเรียงค่าของข้อมูลจากน้อยไปหามากอย่างเป็นระบบ และคิดแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วนเท่าๆกัน จะมีตัวแบ่ง 9 ตัวดังนี้
เดไซล์ที่ 1 (D1) เป็นค่าที่มีจำนวนน้อยกว่าค่านี้ประมาณ 1 ใน 10 ของข้อมูลทั้งหมด
เดไซล์ที่ 2 (D2) เป็นค่าที่มีจำนวนน้อยกว่าค่านี้ประมาณ 2 ใน 10 ของข้อมูลทั้งหมด
เดไซล์ที่ 3 (D3) เป็นค่าที่มีจำนวนน้อยกว่าค่านี้ประมาณ 3 ใน 10 ของข้อมูลทั้งหมด
.                                                                                                  .
.                                                                                                  .
.                                                                                                  .
เดไซล์ที่ 9 (D9) เป็นค่าที่มีจำนวนน้อยกว่าค่านี้ประมาณ 9 ใน 10 ของข้อมูลทั้งหมด

เปอร์เซ็นไทล์ (percentiles)
เมื่อนำข้อมูลชุดหนึ่งมาเรียงค่าของข้อมูลจากน้อยไปหามากอย่างเป็นระบบ และคิดแบ่งข้อมูลออกเป็น 100 ส่วนเท่าๆกัน จะมีตัวแบ่ง 99 ตัวดังนี้
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 1 (P1) เป็นค่าที่มีจำนวนน้อยกว่าค่านี้ประมาณ 1 ใน 100 ของข้อมูลทั้งหมด
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 2 (P2) เป็นค่าที่มีจำนวนน้อยกว่าค่านี้ประมาณ 2 ใน 100 ของข้อมูลทั้งหมด
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 3 (P3) เป็นค่าที่มีจำนวนน้อยกว่าค่านี้ประมาณ 3 ใน 100 ของข้อมูลทั้งหมด
.                                                                                                                       .
.                                                                                                                       .
.                                                                                                                       .
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 (P50) เป็นค่าที่มีจำนวนน้อยกว่าค่านี้ประมาณ 50 ใน 100 ของข้อมูลทั้งหมด
.                                                                                                                       .
.                                                                                                                       .
.                                                                                                                       .
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 99 (P99) เป็นค่าที่มีจำนวนน้อยกว่าค่านี้ประมาณ 99 ใน 100 ของข้อมูลทั้งหมดตัวอย่างที่ 1 จงหา Q2 , D6 , P70 ของข้อมูลต่อไปนี้
6 1 11 15 5 30 25 23 27 7 16 14 7 8 3
วิธีคิด    เรียงข้อมูล 1 3 5 6 7 7 8 11 14 15 16 23 25 27 30  การหาค่า Qr, Dr, Pr  ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้ว


ตัวอย่างที่ 2 จากตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้ จงหา Q1, D2 ,P95  
 
 
 
 
แบบฝึกหัด
ข้อมูลรายได้ต่อเดือนของชาวบ้าน 10 คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เป็นดังนี้
5500   3100   4700   6300   3100   2800   4500   6100   5000    5200
1.จากข้อมูลดังกล่าว จงหาควอไทล์ที่ 3 ของข้อมูลชุดนี้
ก.5,650 บาท
ข.5,600 บาท
ค.4,550 บาท
ง.4,600 บาท

2.จากข้อมูลดังกล่าว  เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 ของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าได
ก.5160 บาท
ข.5140 บาท
ค.5120 บาท
ง.5100 บาท


คะแนนการสอบของนักเรียน  9  คน   เป็นดังนี้

                        34  ,  8  ,  6  ,  22  ,  38  ,  2  ,  40  ,  18  ,  30
   
3.จากข้อมูลดังกล่าว จงหา  P30 
ก.9
ข.8
ค.7
ง.6
4.จากข้อมูลดังกล่าว  จงหา  D5
ก.22
ข.24
ค.26
              ง.28กำหนดข้อมูล  ดังตาราง


5.จากข้อมูลในตาราง จงหา    P50   
ก.5
ข.6
ค.7
ง.8
 
6.  จากข้อมูลในตาราง จงหา    D7
ก.6
ข.8
ค.10
ง.12

7. จากข้อมูลในตาราง จงหา    Q3      
ก.13
ข.13.5
.14
ง.14.5


ตารางแจกแจงความถี่ แสดงรายได้ต่อวันของกรรมกรกลุ่มหนึ่ง เป็นดังนี้
 
8.จากข้อมูลในตาราง จงหา  Q1

ก.70
ข.71.5
ค.72.5
ง.73

9.จากข้อมูลในตาราง จงหา  D7
.81.1
.82.6
.84.7
ง.85.9

10.จากข้อมูลในตาราง จงหา  P90 
ก. 94.5
ข.95
ค.95.5
            ง.96เฉลย 

1.ก
 2.ค 
3.ข 
4.ก 
5.ง 
6.ค 
7.ข 
8.ค 
9.ง 
10.ก

1 ความคิดเห็น: